اهداف و چشم انداز

 

  1. الگوشناسی جامعه مطلوب از ابعاد مختلف در راستای شکل­ گیری تمدن نوین اسلامی
  2. آسیب شناسی علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری رایج و نقد آرای مطرح در این زمینه ­ها
  3. زمینه سازی برای تبیین مبانی و ارائه نظریات اسلامی و بومی در راستای گره­ گشایی در مسائل کشور
  4. بازشناسی، نقادی، بازپیرایی مواریث معرفتی بازمانده از سلف صالح در حوزه فرهنگ و نظام اجتماعی اسلام
  5. تشریح مبانی هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی و کمک به تأسیس و توسعه فرهنگ­ پژوهی اسلامی و بومی
  6. الگو شناسی تحولات نظام اجتماعی در ایران اسلامی
  7. تقویت و ترویج گفتمان تحول علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری