راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله

1. عنوان فارسی

2. چکیده فارسی و واژگان کلیدی (تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج)

3. مقدمه (شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی)، اهمیت و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)

4. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)

5. نتیجه گیری

6. تقدیر و تشکر

7. کتابنامه (فهرست منابع)

8. عنوان، چکیده و واژگان کلیدی به زبان انگلیسی. 

چکیدة مقاله، بین 150 تا 300 کلمه باشد. چکیده آینه تمام‌نمای مقاله است و شامل بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها فهرست موضوعی مقاله بوده و بین 5 تا 7 واژه است.

لازم است معادل انگلیسیِ عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها نیز در فایل ارسالی مقاله وجود داشته باشد.

در فایل اصلی ارسالی به مجله، نباید هیچ اشاره ای به نام نویسنده یا نویسندگان مقاله وجود داشته باشد.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و کتابنامه

*** روش استناد دهی: APA (میتوانید از تنظیمات خودکار نرم افزار word استفاده نمایید)

 درج پانویس

*  اسامی خاص، اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس صفحات ذکر شود.

* از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است).

*نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول " " و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن

* ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: (بقره،5)

*ارجاع به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه،50)

* به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

*اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش کتابنامه مقاله نیز درج شود.

*استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، سال انتشار،حرف ج شماره جلد، حرف ص. شماره صفحه).

(در صورتی که از چند صفحه پیاپی استفاده شده باشد، به صورت مثلا: صص. ۲۳-۲۵درج خواهد شد. (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از چپ به راست نوشته شود) .

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998م

* در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا (a , b) برای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.

* اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

* اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

* در صورتی که نویسنده در متن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد، باید نام منبع را تکرار کند (استفاده از عبارات: همان، همانجا، پیشین نادرست است).

کتابنامه (فهرست منابع پایانی)

*** قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای کتابنامه درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

* در بخش References که منابع به انگلیسی درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل، اما از نام نویسنده، صرفا حرف اول درج می شود. مثال:Alston, W

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998م

* نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

* اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید نام نویسنده درج شود، استفاده از خطر تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.

 نحوه ارجاع به مقالات

 * نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله (به صورت ایتالیک)، عدد دوره(عدد شماره). عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله (بدون ذکر حرف ص. یا p).

* برای درج عنوان مجله، نیازی به درج واژه های نشریه، مجله، فصلنامه، دوفصلنامه، ماهنامه نیست.

 نحوه ارجاع به کتاب

 * برای آثار فاقد محل نشر، ناشر و تاریخ نشر به ترتیب عبارت «بی‌جا»، «بی‌نا» و «بی‌تا»درج شود.

*  نام خانوادگی، نام. (سال انتشار).  عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک). (ج شماره جلد). (چاپ شماره چاپ) (مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی). محل نشر: ناشر.

نحوه ارجاع به یک مقاله از مجموعه مقالات

*  نام خانوادگی، نام (نویسندگان مقاله). (سال انتشار).  عنوان مقاله ( به صورت ایتالیک). واژه (در:) عنوان مجموعه مقاله (به شکل بولد). (ج شماره جلد). (چاپ شماره چاپ) (مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی). محل نشر: ناشر، ص (درج شماره صفحات مقاله در مجموعه مقاله).

نحوه ارجاع به یک منبع الکترونیکی

* نام خانوادگی، نام (پدیدآورندگان). (سال انتشار). عنوان مطلب. عبارت (قابل دسترس در:) درج لینک مستقیم مطلب الکترونیکی.