فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه جامعه پژوهی
 •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سینا وب مشابهت یابی می شود. 
 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)
 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال
 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران
 • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول
 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات
 • بازه زمانی از زمان  دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه  تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 90 روز کاری در نظر گرفته شده است.
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در مقالات آنها تایید نهایی شده اند.
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 • انتشار الکترونیکی مقاله در سامانه فصلنامه