اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر رشاد

فقه و حقوق رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ac.ir

سردبیر

علی اکبر رشاد

فقه و حقوق رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامعلی افروز

روانشناسی دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

اصغر افتخاری

جامعه شناسی سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

isu.ac.ir/cv.php?cv=224&slc_lang=fa&mod=scv
eftekhariasggmail.com

علی اکبر رشاد

فقه و حقوق رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ac.ir

محمود حکمت نیا

حقوق استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه علوم انسانی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

سیدحسین میرمعزی

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

h.mirmoezigmail.com

سیدسجاد ایزدهی

علوم سیاسی دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی

iict.ac.ir/s-izdehi/
sajjadizadyyahoo.com

علی اصغر هادوی نیا

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

alihadaviniagmail.com

مدیر اجرایی

محمود کولیوند

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

zamaneh81gmil.com